نویسندگی در حوزه ادبیات پایداری,حیات یک ملت را به نمایش می‌گذارد
مسؤول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بوعلی‌سینا:

نویسندگی در حوزه ادبیات پایداری,حیات یک ملت را به نمایش می‌گذارد

دکتر محمد مهدی حاجیلویی محب گفت: نویسندگی در حوزه ادبیات پایداری حیات یک ملت را به نمایش می‌گذارد چیزی که در تاریخ فرهنگ و تمدن یک ملت با وجود غصب شدن سرزمینشان همچنان زنده و پا برجا هستند.