جناب آقای هاشم جعفری انور

 

مسئول اجرایی نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بوعلی سینا

 

شماره تماس : 38381343-081 داخلی 6