سرکار خانم فریبا فرجی

 

مسئول واحد خواهران نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بوعلی سینا

 

شماره تماس : 38381343-081 داخلی 3